:: Przemoc wobec dzieci
Wiadomość dodana przez: Krystyna Masłowska (2016-03-18 16:46:54)

<b><i>&#8222;Najbardziej niebezpiecznym miejscem na świecie jest dom rodzinny o zmierzchu&#8221;. E. Brandon</i></b><br><br> W statystykach dotyczących procedury &#8222;Niebieskie karty&#8221; ponad 10 000 dzieci rocznie zostaje wskazanych jako osoby doznające przemocy.<br><br> W przypadku przemocy wobec dzieci należy wyróżnić 4 podstawowe formy krzywdzenia w rodzinie: przemoc fizyczną, psychiczną, wykorzystywanie seksualne i zaniedbanie.<br><br> <b>Przemoc fizyczna</b> wobec dziecka to celowe użycie siły fizycznej, które powoduje lub z dużym prawdopodobieństwem może spowodować uszczerbek na zdrowiu, zagrażać jego życiu, rozwojowi i godności.<br><br> <b>Przemoc psychiczna</b> wobec dziecka oznacza brak zapewnienia odpowiedniego rozwojowo wspierającego środowiska. Niekorzystne działania wobec dziecka powodują lub z dużym prawdopodobieństwem mogą spowodować krzywdy zdrowotne, fizyczne, psychiczne, moralne lub społeczne w rozwoju dziecka.<br><br> <b>Wykorzystywanie seksualne</b> dziecka to aktywność seksualna z udziałem dziecka (do 15 r.ż.) podjęta przez dorosłego, nastolatka lub dziecko. Osoba, która wykorzystuje ma przewagę wiekową, fizyczną lub intelektualną nad dzieckiem.<br><br> <b>Zaniedbanie dziecka</b> to niezapewnienie odpowiednich warunków do rozwoju dziecka w sferze zdrowotnej, edukacyjnej i emocjonalnej m.in. odpowiedniego odżywiania, schronienia i bezpieczeństwa, w ramach środków dostępnych rodzicom lub opiekunom i w następstwie powodujące lub mogące powodować uszczerbek na zdrowiu dziecka lub zaburzenia rozwoju psychicznego, moralnego lub społecznego.<br><br> Konsekwencje przemocy uderzają w godność człowieka, poczucie wartości, niezależności w podejmowaniu decyzji oraz burzą poczucie bezpieczeństwa.<br><br> Więcej na stronie: www.stopprzemocy.nadarzyn.pl<br><br> <i>Krystyna Masłowska - przewodnicząca Zespołu ds.przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>
adres tej wiadomości: http://www.ognisko.nadarzyn.pl/news.php?id=960