:: 30 Maja - Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
Wiadomość dodana przez: Krystyna Masłowska (2016-05-31 13:38:29)

<a href="http://brpd.gov.pl/sites/default/files/dzien_rodzicielstwa_zastepczego_1.pdf" target="_blank"><img src="grafika/310516a.jpg" border="0" hspace="5" vspace="5" align="right" /></a> Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2006 r. ustanowiono dzień <b>30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego</b>. Jest to szczególny dzień - święto osób, które zdecydowały się na zostanie dla dziecka rodziną zastępczą. Ten dzień jest także okazją do promowania rodzicielstwa zastępczego w Polsce.<br /><br /> Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej <i>&#8222;Jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej są jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego wykonujące zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, placówki wsparcia dziennego, organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, placówki opiekuńczo - wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo - terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne, ośrodki adopcyjne oraz podmioty, którym zlecono realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.&#8221;</i><br /><br /> Z tej okazji Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystosował List do Rodziców Zastępczych zaznaczając, że &#8222;Rodzicielstwo jest zastępcze, natomiast miłość wobec dzieci - nie ma ograniczeń.&#8221;<br /><br /> <b>Również w imieniu własnym i pracowników GODM &#8222;Tęcza&#8221; składam Wszystkim Rodzinom Zastępczym oraz Pracownikom placówek realizujących to zadanie satysfakcji z pełnienia tej funkcji a Wszystkim Dzieciom wiele dobra i miłości.</b><br /><br /> <i>Krystyna Masłowska - Dyrektor GODM &#8222;Tęcza&#8221;</i>
adres tej wiadomości: http://www.ognisko.nadarzyn.pl/news.php?id=978